ỦNG CÁCH ĐIỆN HẠ ÁP VICADI
350.000 $  400.000 $ -13%
ỦNG CÁCH ĐIỆN HẠ ÁP COMPOSITE
250.000 $  300.000 $ -17%
ỦNG CÁCH ĐIỆN CAO THẾ VICADI
1.200.000 $  1.300.000 $ -8%
ỦNG CÁCH ĐIỆN CAO THẾ COMPOSITE
1.200.000 $  1.300.000 $ -8%
ỦNG CÁCH ĐIỆN 35KV VICADI
1.150.000 $  1.500.000 $ -23%
ỦNG CÁCH ĐIỆN 35KV COMPOSTITE
1.200.000 $  1.500.000 $ -20%
ỦNG CÁCH ĐIỆN 30KV VICADI
520.000 $  600.000 $ -13%
ỦNG CÁCH ĐIỆN 30KV COMPOSITE
740.000 $  800.000 $ -8%
ỦNG CÁCH ĐIỆN 24KV VICADI
440.000 $  500.000 $ -12%
ỦNG CÁCH ĐIỆN 24KV COMPOSITE
440.000 $  500.000 $ -12%
ỦNG CÁCH ĐIỆN 22KV COMPOSITE
450.000 $  500.000 $ -10%
ỦNG CÁCH ĐIỆN 15KV VICADI
310.000 $  370.000 $ -16%
ỦNG CÁCH ĐIỆN 15KV COMPOSITE
280.000 $  300.000 $ -7%
ỦNG CÁCH ĐIỆNH 10KV VICADI
310.000 $  400.000 $ -23%
ỦNG CÁCH ĐIỆN 10KV COMPOSITE
280.000 $  400.000 $ -30%
Danh mục